2de Graads Papiaments

LERARENOPLEIDING PAPIAMENTS

De lerarenopleiding Papiaments van de AF leidt studenten op tot startbekwame HBO-professionals met het competentieprofiel 2e graads leraar Papiaments. Deze opleiding omvat, net als de andere lerarenopleidingen twee pijlers, te weten vakmanschap (het taalinhoudelijke deel) en meesterschap (het beroepsinhoudelijke deel). In de beroepsvormende pijler (meesterschap) maakt de student zich theorieën eigen en traint hij vaardigheden. In de vakpijler ondergebracht in de CV-lijn, bekwaamt de student zich in het Papiaments (vakmanschap).

Het taalinhoudelijke deel van de lerarenopleiding Papiaments is onderverdeeld in vier componenten: taalvaardigheid, didactiek, taalwetenschap/kennis van de taal en literatuur/cultuur. De taalinhoudelijke onderwijseenheden worden gedoceerd in de doeltaal.

Taalcomponenten lerarenopleiding Papiaments

Taalvaardigheid:

 • Leesvaardigheid (Lexicale kennis)
 • Luistervaardigheid
 • Schrijfvaardigheid (Grammatica, inclusief spelling)
 • Spreekvaardigheid/Gespreksvaardigheid 

Didactiek:

 • Algemene didactiek
 • Vakdidactiek
 • Methode analyse
 • Vakdidactiek en de wereld van ICT

Taalwetenschap/Kennis van de taal:

 • Algemene Taalkunde (Grammatica, Taalbeleid en Taalpolitiek)
 • Taalkunde Papiaments (Fonetiek, uitspraak en fonologie)
 • Theorie taalleren
 • Taalonderzoek

Literatuur/Cultuur:

 • Literaire analyse
 • Literatuurgeschiedenis
 • Literaire benaderingen
 • Leesdossier
 • Caribistiek
 • Kennis van land en volk

 Er wordt veel aandacht besteed aan kennis van het Papiaments en een stevige basis ontwikkeld in de eigen taalvaardigheid. Tevens wordt in ruime mate ingezet op de ontwikkeling van de vak(didactische) kennis en vaardigheden van het Papiaments. En er wordt gewerkt aan de vaardigheden om al deze kennis binnen de Antilliaanse context toe te kunnen passen, door gebruik te maken van voorbeelden uit de eigen omgeving. Om de Antilliaanse context in kaart te brengen voor de student Papiaments is binnen het curriculum ook ruimte ingebouwd voor de lokale culturele aspecten.

Bij de component waarin literatuur centraal staat, wordt aandacht besteed aan zowel de eigen ontwikkeling van de student als aan het literatuuronderwijs dat hij in de toekomst zal verzorgen. In de opleiding volgen de studenten een intensief programma dat gericht is op de vergroting van hun kennis van en inzicht in de literatuur, met ook aandacht voor de jeugdliteratuur. Het lezen van boeken speelt hierin uiteraard een belangrijke rol, maar er wordt ook aandacht besteed aan film en theater.

De lerarenopleiding Papiaments besteedt expliciet aandacht aan praktisch, toegepast taalonderzoek. De studenten worden aangemoedigd om ook later, in hun eigen beroepspraktijk, een onderzoekende houding ten opzichte van taalkwesties aan te nemen.

Het Europees Referentiekader (ERK) geldt als richtsnoer bij de ijking van de lerarenopleiding Papiaments. Tijdens de opleiding werken de studenten Papiaments naar het eindniveau C-1 van het ERK toe. Er wordt naar gestreefd om aan het eind van leerjaar 1 het C-1 niveau voor luistervaardigheid, spreekvaardigheid en leesvaardigheid te halen. Wat betreft schrijfvaardigheid wordt gestreefd naar B-2 niveau. Gedurende de twee daaropvolgende jaren, tot aan het eind van leerjaar 3, wordt door de studenten naar C-1 niveau toegewerkt voor alle vaardigheden.

In leerjaar 4 (afstudeerfase) is het onderwijsaanbod vooral gekleurd door de mogelijkheid zich verder te verdiepen en te profileren op het gebied van de beroepsvorming.

Voor een overzicht van het taalinhoudelijk programma van de lerarenopleiding Papiaments wordt verwezen naar de studiegids. In dit document worden alle onderwijseenheden genoemd die per studiefase, per collegejaar en per periode worden aangeboden.