Admission Requirements / Toelatingseisen

In de Regeling onderwijs en examens faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van de Nederlandse Antillen (PB 1993 nr. 64) is geregeld wie tot de rechtenstudie kan worden toegelaten. De regeling houdt in dat ieder wordt toegelaten, die in het bezit is van:

a.     een binnen het Koninkrijk verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen aan een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.), dan wel een met dit getuigschrift gelijkgesteld getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd lands- dan wel staatsexamen;

b.     een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd examen als bedoeld in artikel 54 van de Advocatenlandsverordening 1959;

c.     een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd examen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Rechtsbijstandverordening;

d.     een binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd eindexamen aan een instituut voor hoger beroepsonderwijs, mits het een driejarige dagopleiding betrof, dan wel van een ander, met dit getuigschrift gelijkgesteld getuigschrift;

e.     een binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd doctoraalexamen aan een instituut voor universitair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld examen;

f.      een binnen het Koninkrijk der Nederlanden verkregen getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen in het recht aan een instituut voor universitair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld examen.

 

Het oordeel, wat precies een ‘gelijkgesteld examen’ is, komt toe aan de examencommissie. Zij heeft besloten een Nederlands propedeutisch examen HBO Recht gelijk te stellen aan het onder f bedoelde examen. Zij heeft verder besloten om personen toe te laten, die twee jaar hebben afgerond van een door één der drie andere faculteiten van de UoC verzorgde opleiding.

 

Om met een VWO examen toegang te krijgen tot de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de UoC is geen specifiek vakkenpakket vereist. Een VWO diploma biedt de beste vooruitzichten om de rechtenstudie met goed gevolg af te leggen.

 

Colloquium doctum

Hij/zij, die de leeftijd van drieëntwintig jaren heeft bereikt en niet voldoet aan de hiervoor genoemde toelatingseisen, kan niettemin door de Minister van Onderwijs tot de examens worden toegelaten op grond van een verklaring van de faculteitsraad dat hij/zij bij een door die raad ingesteld toelatingsonderzoek blijk heeft gegeven van een voldoende algemene ontwikkeling en geschiktheid voor het volgen van onderwijs. Voor meer informatie over het colloquium doctum bel met de office manager mevr. Jarine Kwidama (744-2132).