Ontwikkeling, Historische Architectuur en Stedenbouw van Curaçao en het Caribische gebiedInternationale monumentenzorg, financiering, beheer en onderzoek
 

(nieuwe data worden in augustus bekend gemaakt)

In dit onderdeel wordt voortgeborduurd op de basiskennis die is opgedaan in deel I van Educatie in Erfgoed. In deel II zal worden stilgestaan bij de regel- en wetgeving op het gebied van de monumentenzorg en restauratie maar ook bij de toe te passen technieken en materialen. De cursus zal bestaan uit een praktisch deel waarbij in de loop van 14 weken onder begeleiding van een docent de cursist een monument gaat opmeten en een plan leert maken voor restauratie en renovatie van het monument. Gelijktijdig zal de cursist de nodige theoretische achtergrond voor het maken van een restauratie- en renovatieplan ontvangen in de vorm van 10 gastcolleges die door verschillende professionals verzorgd worden.

Voor het deelnemen aan deel II, dient de cursist deel I: Educatie in Erfgoed met goed resultaat te hebben gevolgd. Aangezien het opmeten en documenteren van een monument onderdeel vormt van deze oefening, zal het praktische gedeelte daarvan plaatsvinden gedurende de dag. Het is ook mogelijk alleen het theoretische gedeelte te volgen, wat in de avonduren wordt georganiseerd. De cursus is vooral gericht op opdrachtgevers (bewoner/eigenaar), ontwerpers of aannemers die betrokken zijn bij het restaureren, maar het is ook toegankelijk voor anderen, zeker het theoretische deel ervan.
Het theoretische deel van de cursus zal plaatsvinden op de dinsdag van 16.30 tot 18.30 uur op de UoC. Het praktische deel zal plaatsvinden op de woensdag van 09.00 tot 11.30 uur. Ook dit betreft een cursus op HBO niveau.

Hieronder volgt een overzicht van de cursusdagen en de onderwerpen voor het theoretische deel (de genoemde docenten hebben deze cursus eerder gegeven, in de loop van 2015 zal er wederom een lijst worden opgesteld met gastdocenten):

 

college 1 UNESCO Werelderfgoed;
Doel:Inzicht krijgen in de criteria en procedures voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Onderwerpen: De plaatsing van Willemstad op de Werelderfgoedlijst.
Docent: ir. C. Gonzalez-Manuel
college 2 Opzetten van een technisch restauratieplan;
Doel: Inzicht krijgen in het opstellen van een restauratieplan. Onderwerpen: Inmeettekeningen, formuleren van uitgangspunten, functionele en technische opzet van een restauratieplan; richtlijnen MB/MFC
Docent: ir. A. van der Woude
college 3 Praktische uitvoering van een restauratieplan;
Doel:Kennismaken met de praktijk van het restaureren Onderwerpen: De restauratiepraktijk aan de hand van een "case-study".
Docent: ir. A. van der Woude
college 4 Historische bouwmaterialen en constructietechnieken op Curacao;
Doel:Inzicht krijgen in de vroeger toegepaste bouwmaterialen en de kennis hoe deze werden toegepast. Onderwerpen: Keramische materialen, natuursteen, stapeltechnieken, hout, dakconstructies, vloeren, ramen, deuren, hang-en sluitwerk.
Docent: ir. M.A. Newton
college 5 Internationale uitgangspunten bij het restaureren;
Doel: Inzicht krijgen in het belang van het hanteren van restauratierichtlijnen. Onderwerp: Ontstaan van monumentenrichtlijnen in West-Europa; Charter van Venetie.
Docent: drs. G.Gehlen
college 6 Excursie Restauratie Project
Doel: De praktijk van het restaureren ervaren.
Docent: ir. L. Juliana e.a.
college 7 Uitgangspunten bij het restaureren op Curacao;
Doel:Inzicht krijgen in de wijze van restaureren met zoveel als mogelijk behoud van het authentieke onderwerpen: Invullen van de internationale restauratierichtlijnen op Curacao. Praktijkproblemen m.b.t. de authenticiteit bij het restaureren.
Docent: drs. G.Gehlen
college 8 Inleiding Monumentenzorg Curacao;
Doel:Inzicht krijgen in het ontstaan van de Monumentenzorg op Curacao. Onderwerpen: De eerste ontwikkelingen in de eerste helft van de 20ste eeuw. Ontstaan van de diverse monumentenorganisaties. De ontwikkeling van het overheidsbeleid.
Docent: drs. G.Gehlen
college 9 Monumentenwetgeving op Curacao;
Doel:Kennismaken met de wetgeving op Curacao tot behoud van de monumenten en historische stadsgezichten. Onderwerpen: Monumenteneilandsverordening; Eilandelijk Ontwikkelingsplan; Bouw- en Woningverordening; Criteria voor het aanwijzen van beschermde monumenten; Register van beschermde monumenten. Vergunningen.
Docent: drs. G. Gehlen
college 10 Nieuwe architectonische invullingen in/bij monumenten;
Doel:Inzicht krijgen in de diverse aspecten die een rol spelen bij nieuwbouw in een historische omgeving. Onderwerpen: Het aandragen van verschillende wijzen waarop toevoegingen kunnen plaats vinden en de invloed ervan op het monument en de omgeving.
Docent: ir. L. Juliana

Hieronder volgt een overzicht van de cursusdagen en de onderwerpen voor het praktische deel:

bijeenkomst 1 Korte uitleg inmeettechnieken en bezoeken op te meten monument;
bijeenkomst 2 Documenteren bestaande situatie en uittekenen;
bijeenkomst 3 Documenteren bestaande situatie en uittekenen;
bijeenkomst 4 Ontwikkelen ideeën over schetsontwerp renovatie;
bijeenkomst 5 Uitwerken van schetsen naar een voorlopig ontwerp niveau;
bijeenkomst 6 Presentatie opmeting en voorlopig ontwerp renovatie;
bijeenkomst 7 Bespreken voorlopig ontwerp resultaten;
bijeenkomst 8 Uitwerken voorlopig ontwerp en toetsen op regelgeving;
bijeenkomst 9 Uitwerken voorlopig ontwerp en toetsen op materiaalgebruik;
bijeenkomst 10 Komen tot een definitief ontwerp;
bijeenkomst 11 Uitwerken naar een restauratieplan niveau;
bijeenkomst 12 + 13 Uitwerken naar een restauratieplan niveau;
bijeenkomst 14 Presenteren restauratie- en renovatieplan.