About CAMPUS

About Us

Doelstelling en beheer

 

 1. De Campus heeft tot doel:

       a) de student de gelegenheid te bieden in een aangepaste en op zijn studie gerichte omgeving tot grotere            studieconcentratie te komen

       b) door veelvuldig contact met medestudenten zijn culturele en sociale vorming te ondersteunen

 1. Om dit doel te bereiken zal de UoC zorg dragen voor een goede accommodatie, voor huisvesting, eet- en recreatiezaal, alsmede alle andere faciliteiten welke nodig zijn voor sportbeoefening en een gezond verenigingsleven.
 2. Het Campusreglement, de dagorde, interne instructies e.d. zijn op deze doelstelling gericht.
 3. a. De Campus is een integraal onderdeel van de UoC

b. De Campus staat onder leiding van een manager, die verantwoording verschuldigd is aan de General Manager. 

c.  De Campus Manager is belast met alle operationele zaken van de Campus. 

 

Toelating

 

 1. Tot de Campus kunnen worden toegelaten reguliere studenten die zijn ingeschreven aan de UoC en die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt.
  1. Prioriteit voor huisvesting wordt verleend aan studenten afkomstig uit St. Maarten, de BES eilanden en Aruba.
  2. Voor zover er plaatsruimte beschikbaar is, kunnen ook op Curaçao woonachtige studenten worden toegelaten.
  3. Stagiaires in de leeftijd van 18 t/m 30 jaar worden ook toegelaten.
  4. Afwijkende gevallen worden bepaald door de Campus Manager.

          De Campus Manager zal elk geval individueel beoordelen.

 • Studenten jonger dan 21 jaar, moeten een brief overleggen van ouder of voogd waarin duidelijk staat dat hij met toestemming van ouder of voogd op de Campus mogen wonen.

 

III        Campusvergoeding

   

 

Jaartarief

Maandtarief

Dagtarief

Reguliere student en stagiair met verblijf van minimaal 11 maanden.

Naf. 8.250, =

 

11 maanden à Naf. 750, =

 

Naf. 30,=

 

Reguliere student en stagiair met verblijf van minder dan 11 maanden.

 

Naf. 795, =

(incl. O.B.)

Naf. 31,80

(incl. O.B.)

Gast

   

Naf. 60,=

(incl. O.B.)

 

Conform Landsverordening van de 21ste december 2011 tot wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Publicatieblad A 2011 no. 72), is een student die een huurovereenkomst/huurcontract sluit voor de periode van 1 jaar (langdurig verhuur) vrij van betaling van de omzetbelasting. Bij een huurovereen-komst van minder dan 1 jaar is de omzetbelasting van 6% wél van toepassing.

 

 • De Campusvergoeding wordt door de Rector Magnificus bepaald en bedraagt voor studenten en stagiaires Naf. 8.250, = per jaar.
 • Een Campusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het volgend jaar. Het is mogelijk om de Campusvergoeding in maximaal 11 termijnen, bij vooruitbetaling te voldoen. Bij een verblijf van minimaal 11 maanden geldt het maandtarief van Naf. 750, = (en het dagtarief van Naf. 30,=). Bij een verblijf van minder dan 11 maanden geldt het maandtarief van Naf. 795, = (incl. 6% O.B.) (en het dagtarief van Naf. 31,80 incl. 6% O.B.) Een Campusbewoner is Campusvergoeding verschuldigd per 1 augustus van elk jaar, ook bij een eventueel intrede in de Campus op een latere datum. Voor overigen, met toestemming van de Campus Manager, bedraagt het dagtarief Naf. 60,= (incl. 6% O.B.).
 • Bij betaling van de Campusvergoeding moet de Campusbewoner telkens een bewijs overleggen, waaruit blijkt dat hij aan deze verplichting heeft voldaan.
 1. Alle studenten dienen vóór intrede tot de Campus een garantiebrief van ouder of voogd te overleggen, waarin ouder of voogd duidelijk verklaart garant te staan voor de Campusvergoeding van de student.
 2. Alle reguliere studenten met een jaarcontract dienen vóór toelating tot de Campus een stortingsbewijs gelijk aan Naf. 750, = zijnde één maand of één termijn Campusvergoeding bij vooruitbetaling bij de administratie van de Campus te overleggen. Studenten en stagiairs met een verblijf van minder dan 11 maanden overleggen een betalingsbewijs van Naf. 795, = (incl. 6% O.B.), zijnde één maand of één termijn Campusvergoeding.
 3. Alle studenten dienen steeds vóór de 20ste van elke maand bij de administratie van de Campus over te leggen, een betalingsbewijs met betrekking tot de daaropvolgende maand. Op bedoeld stortingsbewijs moet duidelijk de naam voluit vermeld staan en de periode waarvoor men heeft betaald.
 4. Vrijstelling van Campusvergoeding kan alleen verkregen worden tijdens een grote stageperiode buiten het eilandgebied Curaçao. Hierbij dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden bij de Campus Manager.
 5. Vroegtijdig vertrek voor vakantie of afwezigheid in verband met feestdagen is geen reden tot vermindering van Campusvergoeding. Indien een student om dringende redenen de Campus verlaat, kan een schriftelijk verzoek om restitutie bij de Campus Manager worden ingediend.
 6. Van de student die twee termijnen achter raakt met het betalen van zijn Campusvergoeding wordt de huurovereenkomst ontbonden. Deze student blijft ook na zijn vertrek uit de Campus aansprakelijk voor zijn schulden en kan zich niet laten inschrijven aan de UoC in het volgende collegejaar.
 7. Alle studenten moeten vóór het betreden van de Campus een huurovereenkomst met de UoC aangaan en voor ontvangst tekenen. Bij minderjarige studenten, moet een ouder of voogd medeondertekenen.
 8. Gasten die langer dan een week verblijven, dienen ook een huurovereen-komst te tekenen.
 9. Bij hun vertrek uit de Campus moeten alle studenten een verklaring bij de Campusadministratie ondertekenen, met vermelding van vertrekdatum.
 10. Er dient rekening te worden gehouden met 1 maand opzegtermijn.
 11. De Campusvergoeding kan betaald worden op de navolgende wijzen:

     Storting op UoC rekeningnummers:

     RBC Royal Bank 8000000013.39.8268 (voorheen RBTT)

     M.C.B.  88.13.41-08

     Giro 1500129

     Banco di Caribe      14978301

Men kan ook in de Campusadministratie betalen met Maestro pinpas. Contant geld wordt niet geaccepteerd.