HBO-MASTEROPLEIDING TALEN

AF_Banner4


master

Professional master talen

In 2009 is de AF met het eerste cohort voor de professional Master of Education in de talen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans gestart. Daarmee gaf en geeft de AF invulling aan haar zorgplicht en biedt zij studenten en reeds werkende docenten de mogelijkheid zich door verdere studie te verdiepen en bekwamen in een van de genoemde talen. Met deze professional masterprogramma’s voor de talen verhoogt de student niet alleen zijn vakkundigheid in de betreffende taal, maar verwerft hij tevens de bekwaamheid om in de bovenbouw van het havo en vwo les te geven. De masterfase beoogt tevens de nodige theoretische en praktische middelen te bieden voor het zelfstandig uitvoeren van op het vakgebied betrekking hebbend onderzoek. In 2009 en 2011 startten cohorten op Curaçao. In 2013 werd de opleiding ook op Bonaire en Aruba aangeboden via BB Collaborate. De professional masters talen kennen  een looptijd van twee jaar, waarbij tussentijds niet met een nieuw cohort wordt gestart.

De professional masteropleidingen talen zijn niet alleen lokaal, maar ook internationaal georiënteerd, onder meer bij de inzet van docenten. Dit heeft tot gevolg dat de studenten er rekening mee moeten houden dat de algemene vakken die, bijvoorbeeld, vallen onder taalkunde, letterkunde en taalverwerving, niet altijd gedoceerd worden in de doeltaal maar in respectievelijk het Nederlands, Engels, Spaans of Papiaments. Ook het studiemateriaal kan in deze talen aangeboden worden. Uiteraard staan bij de vaardigheidslessen de betreffende doeltalen centraal.

 

Toelating

Voor de professional masters talen wordt directe toelating verkregen met tenminste een diploma Bachelor of Education, tweedegraads, of een gelijkwaardig diploma, voor de betreffende taal. Bij twijfel kan, naast van departementswege ijken van het diploma, een assessment deel uitmaken van de toelatingsprocedure. Het doen van een Colloquium Doctum is niet mogelijk voor toelating tot de professional masters talen.

Professional master Special Educational Needs (SEN)

In september 2012 startte de AF met een eerste cohort studenten voor de tweejarige deeltijdopleiding professional master Special Educational Needs. Met deze professional master biedt de AF de mogelijkheid aan studenten en reeds werkende docenten zich te verdiepen en te bekwamen in de alsmaar toenemende zorgaspecten binnen hun onderwijs. In eerste instantie was de opleiding gericht op werkende docenten in het speciaal onderwijs, bij volgende cohorten staat de opleiding open voor een ieder die bevoegd in het onderwijs werkzaam is. Het tweejarige programma SEN kent twee hoofdthema’s, te weten, in het eerste studie jaar ‘gedrag’ en in het tweede studiejaar ‘leren’. Ieder hoofdthema bestaat uit een aantal onderdelen. In het eerste studiejaar zijn dit: orthopedagogiek, ontwikkelingsbelemmeringen en –mogelijkheden, interventies bij gedrag, gedragsontwikkeling. In het tweede studiejaar komen aan de orde taalontwikkeling, geletterdheid, gecijferdheid, motorische ontwikkeling. Door beide studiejaren loopt als een rode draad het praktijkgericht onderzoek. Uiteraard kent ook deze opleiding studieloopbaanbegeleiding. Een belangrijke werkvorm is die van werken in leerteams. Ook deze master zal tijdens de looptijd van twee jaar niet met een volgend cohort starten.

 

Toelating

Noodzakelijk voor deelname aan de master Special Educational Needs is, dat de student beschikt over een Bachelor of Education diploma, een volledige bevoegdheid op hbo-niveau tot het geven van onderwijs. Daarnaast, gezien de praktijkgerichtheid van de opleiding, is het hebben van een baan in het (speciaal) onderwijs en dus het werken met kinderen een ‘must’. Een intake maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Een Colloquium Doctum is voor deze opleiding niet mogelijk.

Woord van dank

De professional master SEN van de AF is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) van de Hogeschool Utrecht. De AF is het SvO daarvoor zeer erkentelijk.

 

Meer informatie

Voor beide professional masteropleidingen kunt u contact opnemen met het     Secretariaat 2e graads en master, tel 744 2122, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U wordt dan doorgeleid naar een van de coördinatoren van de opleidingen.