2de Graads Spaans

LERARENOPLEIDING SPAANS

Programma

De lerarenopleiding Spaans van de AF leidt studenten op tot startbekwame HBO-professionals met het competentieprofiel 2e graads leraar Spaans. Zoals eerder vermeld, omvatten de lerarenopleidingen twee pijlers, te weten vakmanschap (het taalinhoudelijke deel) en meesterschap (het beroepsinhoudelijke deel). Het taalinhoudelijke deel van de 2e graads lerarenopleiding Spaans is onderverdeeld in vier componenten: taalvaardigheid, didactiek, taalwetenschap/kennis van de taal en literatuur/cultuur. De taalinhoudelijke onderwijseenheden worden gedoceerd in de doeltaal.

Taalcomponenten lerarenopleiding Spaans

Taalvaardigheid

Leesvaardigheid (lexicale kennis)

Luistervaardigheid

Schrijfvaardigheid (grammatica, inclusief spelling)

Spreekvaardigheid

Didactiek

Algemene didactiek

Vakdidactiek

Methode analyse

(Vak)didactiek en de wereld van ICT

 

Taalwetenschap/Kennis van de taal

Algemene Taalkunde (Grammatica, Taalbeleid, Taalpolitiek)

Taalkunde Spaans

Theorie taalleren

Taalonderzoek

                         

 

Literatuur en cultuur

Literaire analyse

Literatuurgeschiedenis

Literaire benaderingen

Leesdossier

Caribistiek

Kennis van land en volk

Er wordt binnen de CV-lijn van de 2e graads lerarenopleiding Spaans gewerkt aan het creëren van een stevige kennis- en vaardigheidsbasis en het toepassen hiervan binnen de Antilliaanse context. In de propedeutische fase wordt gewerkt aan de eigen taalvaardigheid van de student. In de hoofdfase, waarin de student inmiddels een hogere mate van eigen taalvaardigheid heeft bereikt, heeft de CV-lijn voornamelijk een taalkennis verdiepende en taalkennis uitbreidende functie. Daarbij speelt (vak)-didactiek een belangrijke rol, als ook kennisverdiepende onderwijseenheden als Caribistiek en Kennis van land en volk. De studenten moeten kennis en vaardigheden kunnen integreren met didactiek. Zij dienen in staat te zijn over deze integratie te reflecteren in de doeltaal, zodat hun functioneren als docent verbetert.

Bij de component waarin literatuur centraal staat, wordt aandacht besteed aan zowel de eigen ontwikkeling van de student als aan het literatuuronderwijs dat hij in de toekomst zal verzorgen. In de opleiding volgen de studenten een intensief programma dat gericht is op vergroting van hun kennis van en inzicht in de literatuur, waaronder jeugdliteratuur. Het lezen van boeken speelt hierin uiteraard een belangrijke rol, maar er wordt ook aandacht besteed aan film en theater.

De lerarenopleiding Spaans besteedt aandacht aan praktisch, toegepast taalonderzoek. De studenten worden aangemoedigd om ook later, in hun eigen beroepspraktijk, een onderzoekende houding ten opzichte van taalkwesties aan te nemen. Een voorbeeld van een onderzoek dat studenten tijdens de opleiding uitvoeren is het afnemen van een enquête om het leesgedrag in kaart te brengen.

Het ERK geldt als richtsnoer bij de ijking van de lerarenopleiding Spaans. Tijdens de opleiding werken de studenten Spaans naar het eindniveau C1 van het ERK toe. Er wordt naar gestreefd om aan het eind van leerjaar 1 het B2-niveau voor alle vaardigheden te halen. Gedurende de twee daaropvolgende jaren, tot aan het eind van leerjaar 3, wordt door de studenten naar C1-niveau toegewerkt voor alle vaardigheden.

In leerjaar 4 (afstudeerfase) is het aanbod vooral gekleurd door de mogelijkheid zich verder te verdiepen en te profileren op het gebied van de beroepsvorming.

Voor een overzicht van het taalinhoudelijk programma van de lerarenopleiding Spaans wordt verwezen naar het cohortenpakket.