Algemene Faculteit (AF)

Sinds haar oprichting in 2001 hebben enkele honderden studenten hun hbo-bachelor- en/of masterdiploma in ontvangst mogen nemen om aan de slag te gaan als leraar Papiamentu, Engels, Nederlands, Spaans, leraar Funderend Onderwijs, zowel op Curaçao als op Bonaire, alwaar de UoC een nevenvestiging heeft. Een enkeling heeft de studie in het buitenland voortgezet op wetenschappelijk niveau. Met ingang van het studiejaar 2012 – 2013 zijn twee nieuwe studiemogelijkheden aan het pallet van de AF toegevoegd, te weten de professional master Special Educational Needs (SEN) en de cursus Pedagogisch Getuigschrift (of Pedagogisch Didactische Voorbereiding).

Alle opleidingen van de AF hebben de status van ‘positief beoordeelde opleiding’ verleend door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in Nederland. In de studiegidsen vindt u alle praktische ‘ins and outs’ aangaande de verschillende opleidingen.

Als u overweegt een van de lerarenopleidingen van de AF te volgen, neemt u dan eerst de informatie op de website door.. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot een van de secretariaten.

Secretariaat LOFO                             

(5999) 744 2126        

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretariaat 2egraads en master     

(5999) 744 2121

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Korte schets van de 2egraads lerarenopleidingen binnen de UoC

Basiskenmerken

De 2egraads lerarenopleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans aan de UoC, ondergebracht bij de AF, leiden op tot het bachelorniveau. Het zijn opleidingen die op verschillende momenten en met verschillende basisuitgangspunten zijn gestart, maar die vanaf het academisch jaar 2005-2006, qua opzet en inhoud naar elkaar toe gegroeid zijn.

In vogelvlucht:

2001-2002       Papiamentu     (TOP)
2002-2003       Papiamentu     (verkort)
2004-2005       Papiamentu     (overgangsfase richting nieuw model)
2005-2006       Papiamentu     (nieuwcurriculum)
2004-2005       Engels  voltijd
2005-2006       Nederlands      voltijd  (en       individueel)
2007-2008       Spaans voltijd

De 2egraads lerarenopleidingen, met uitzondering van de lerarenopleiding Spaans, hebben in het bestaan van de AF verschillende varianten gekend. Naast de voltijdvariant zijn dat de verkorte opleiding en het individueel traject. Redenen om deze varianten aan te bieden waren vooral gelegen in de maatschappelijke functie van de UoC en haar faculteiten, namelijk om het Antilliaanse burgers moge­lijk te maken een lerarenopleiding te volgen. In het voortgezet onderwijs werk(t)en regelmatig leraren die on- of onderbevoegd waren of zijn. Door een deeltijdstudie aan de UoC te volgen konden zij alsnog hun bevoegdheid behalen. Vanaf het studiejaar 2007 – 2008 zijn de verkorte leerroute en het individueel traject (de niet-voltijdvarianten) niet meer aangeboden. De AF heeft er voor gekozen om in al haar opleidingen te werken met een basiscurriculum dat door alle studenten wordt doorlopen. Voor de leraren die al werken en een 2egraadsopleiding willen volgen, is er een mogelijkheid om een programma op maat te volgen. Wanneer dat traject wordt gevolgd, kan dat leiden tot verkorting van de leerroute. Om iedereen in staat te stellen het onderwijs te vol­gen, beginnen de onderwijsactiviteiten van de 2egraads lerarenopleidingen ’s middags om drie uur.

Korte beschrijving van de opleidingen

Deze paragraaf geeft een korte beschrijving van de opleidingen.Voor nadere praktische informatie wordt naar de tab studiegids verwezen, die in deze website te vinden is.

De 2egraads lerarenopleidingen van de AF leiden studenten op tot startbekwame hbo-professionals met het competentieprofiel leraar Papiamentu, Engels, Nederlands of Spaans op bachelorniveau. De studieprogramma’s rusten op twee pijlers: de pijlervakmanschap(het taalinhoudelijke deel) en de pijlermeesterschap(het beroepsinhoudelijke deel). De basiscurricula zijn vanaf het studiejaar 2007-2008 ontwikkeld en jaar na jaar ingevoerd. Ze vervingen de toen bestaande curricula. De curriculumvernieuwing is aan het eind van studiejaar 2010-2011 voltooid. Toen meldden de eerste afgestudeerden, die dit curriculum in zijn geheel hebben doorlopen, zich op de arbeidsmarkt.

Competentiegericht opleiden en leren

De 2egraads lerarenopleidingen zijn opgezet volgens het gedachtegoed van het competentiegericht opleiden. Bij competentiegericht opleiden gaat het er om dat studenten leren om kennis, vaardigheden en houdingen geïntegreerd te gebruiken in complexe beroepssituaties. De studenten verwerven de competenties zo veel mogelijk zelfstandig. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De docentsturing die in het begin van de opleiding nog sterk aanwezig is, maakt gaandeweg plaats voor zelfsturing door de student. De rol van de opleiding is om studenten te ondersteunen bij het verwerven van de beoogde competenties, zodat ze kunnen functioneren binnen de onderwijssituatie van het voortgezet onderwijs. De student werkt, na voorbereiding en oriëntatie tijdens de propedeuse, in de postpropedeutische fase aan de verbreding, verrijking en verdieping van zijn (beroeps)competenties, dit alles in een actief, constructief en zelfgestuurd leerproces.

Het leerlijnenmodel

De aandacht voor competenties, het werkplekleren, het werken met opdrachten, de toenemende verantwoordelijkheid van de student en de rol van de school bij het opleiden en beoordelen van de student waren bepalend voor de keuze van het didactisch concept van vier leerlijnen. De vier leerlijnen zijn: de werk-ervaringsreflectielijn (WER-lijn); de integrale lijn (I-lijn); de conceptuele- en vaardighedenlijn (CV-lijn) en de studieloopbaanbegeleidingslijn (SLB-lijn). Het werken met opdrachten neemt een belangrijke plaats in binnen de leerlijnen. Door deze opdrachten uit te voeren ontwikkelt de student de competenties die hem tot een startbekwame leraar maken.

Beroepsvorming en vakvorming

De AF onderscheidt sinds het studiejaar 2007-2008 twee pijlers in de lerarenopleidingen, namelijk de pijler van de vakvorming (= taal) en de pijler van de beroepsvorming.Vakvorming leidt totvakmanschap, beroepsvorming totmeesterschap. Deze pijlers vormen als het ware de benen waarop de competente, startbekwame docent staat in de uitoefening van zijn beroep als 2egraads leraar talen. De vier leerlijnen zijn in de twee pijlers herkenbaar aanwezig. Het einddoel van de 2egraads lerarenopleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans bestaat uit zeven competenties. Deze competenties ontleent de AF aan de competentie­matrix van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) in Nederland. De nieuwe ontwikkelingen die op dit gebied in Nederland plaatsvonden en plaatsvinden, volgt de Algemene Faculteit op de voet.

De criteria van het Europees Referentiekader (ERK) zijn richtinggevend voor het taal­beheersingniveau. De AF heeft voor de 2egraads lerarenopleidingen het streefniveau gesteld op C1. De AF volgde en volgt de nieuwe ontwikkelingen rond het ERK op de voet.

De Velon (Vereniging voor lerarenopleiders in Nederland) is voor de 2egraads leraren­oplei­dingen een belangrijke bron om nieuwe ontwikkelingen in het domein van de lerarenopleidingen bij te houden. De onderwijskundigen in de staf zijn lid van deze organisatie. Informatie vanuit de Velon wordt onder de medewerkers verspreid, zij ontvangen de digitale nieuwsbrief en het vakblad.

 

De 2egraads lerarenopleidingen beschikken over een eigen beroepenveld­commissie (BVC). De meeste leden van de commissie zijn 2egraadsdocenten van scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs op Curaçao. Tijdens de bijeenkomsten met de BVC wordt het inhoudelijk kader van de lerarenopleidingen, aangevuld met het Curaçaose beroepsprofiel van de 2egraads leraar, besproken. In dit profiel zijn aspecten benoemd die specifiek zijn voor de 2egraads leraar op Curaçao. Naast de bijeenkomsten met de beroepenveldcommissie zijn er veelvuldig contacten tussen de opleidingen en de werkplekbegeleiders en er worden regelmatig overleggen gearrangeerd met de schoolbesturen. Binnen al deze geledingen is het inhoudelijk kader waar de opleidingen vanuit gaan, geaccepteerd.