Rules & Regulations

Artikel. 1        
De CW Domein Registratie (“CW_DomReg") houdt een elektronisch CW_Register en de CW zone file ten behoeve van Internet domeinnamen onder het CW domein. In het CW Domeinnamen databestand (het " CW_Register") worden per domein tenminste de volgende gegevens opgenomen:

 • De domeinnaam;
 • Naam en vestigingsadres van de domeinnaam houder;
 • Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de verantwoordelijke persoon uit de organisatie van de domeinnaam houder. Deze krijgt o.a. de rekening(en) toegestuurd;
 • Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de administratieve contactpersoon voor de domeinnaam;
 • Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de technische contactpersoon voor de domeinnaam;
 • Naam, telefoonnummer en e-mail adres van de billing contactpersoon voor de domeinnaam;
 • De primaire en secundaire domeinnaam server aangegeven (machine naam en IP-adres), waarvoor de domeinnaam houder toestemming voor gebruik heeft gekregen, van een of meerdere Internet service providers;
 • In de CW zone file staan per domein naam de naamservers aangeven.

Artikel. 2     
Een domeinnaam van het tweede niveau “2-nd level” kan slechts worden gehouden door:

 • Een persoon, die een eenmanszaak of onderneming drijft of een beroep uitoefent;
 • Door een maatschap;
 • Een vennootschap;
 • Een andere rechtspersoon of een instelling;

In alle gevallen met een statutaire zetel of feitelijke vestigingsplaats op Curacao, en de op dat moment voor de organisatie verantwoordelijke persoon moet zelf ook opgenomen staan in het bevolkingsregister van Curacao.

Lid 1   Aanvragen voor derde niveau “3-rd level” domeinnamen moeten voldoen aan voorwaarden conform artikel 13 en vervolg

Artikel. 3        
Aanvragen voor een domeinnaam worden slechts in behandeling genomen op voorwaarde dat de aanvraag via e-mail is ingediend, middels het daartoe door de CW_DomReg ter beschikking gestelde aanvraagformulier (“template”), vergezeld van dan wel gevolgd door de in de hierna omschreven in artikel 4 bedoelde documenten. Een kopie van dit aanvraagformulier treft u in het hoofdstuk bijlagen onder paragraaf 3.1.

Lid 1   Aanvragen voor domeinnamen kunnen op verzoek van een van de bij artikel 2 genoemde rechtspersoon door een Internet diensten verlener (ISP) of ander instantie worden ingediend.

Lid 2   Elke organisatie als genoemd in artikel 2 kan, voor zover technische begrenzingen dat toelaten, een ongelimiteerd aantal domeinnamen aanvragen.

Artikel. 4        
Bij de aanvraag dienen de volgende documenten te worden overgelegd. Deze kunnen bezorgd of per fax opgestuurd worden.

 • Een recent uittreksel uit het Handelsregister (Kamer van Koophandel van Curacao), het Verenigingenregister, of enig ander door de CW_DomReg erkende register, als bewijs van de identiteit van de houder en van haar statutaire zetel of daadwerkelijke vestiging op Curacao;
 • De door de toekomstige houder ("de aanvrager") ondertekende vrijwaringsverklaring, conform het door de CW_DomReg opgestelde model (zie bijlage paragraaf 3.1). Deze dient een persoon te zijn die de functie van directeur of gelijkwaardig vervuld.

Artikel. 5        

Lid 1   Als tijdstip van de aanvraag geldt de datum en tijd van ontvangst door de CW_DomReg van het volledig en juist ingevulde aanvraagformulier, mits de in artikel 4 bedoelde documenten binnen een termijn van 5 werkdagen na ontvangst (via e-mail) van het aanvraagformulier door de CW_DomReg zijn ontvangen. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan vervalt de aanvraag

Lid 2   Indien er gegevens of documenten (zoals vermeld in artikel 3 en 4) ontbreken zal de aanvrager hiervan op de hoogte worden gesteld. Het ontbrekende moet binnen 5 werkdagen zijn ingeleverd, waarna de aanvraag verder in behandeling wordt genomen. Is al het ontbrekende binnen vermeldde periode niet ontvangen, dan vervalt de aanvraag, en zal de aanvrager daar bericht over ontvangen.

Artikel 6

Artikel 6          De aanvrager dient bij de aanvraag te verklaren, en is er voor in te staan dat:

 • De domeinnaam niet een aanduiding bevat of inhoud die misleidend is ten aanzien van het doel of de functie van de domeinnaam of de daaronder aangeboden informatie;
 • De domeinnaam overeenstemt met een merk of (handels-)naam van de aanvrager;
 • De domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van een derde.

Lid 1   Bij het tekenen van de vrijwaringverklaring stemt de aanvrager in met de inhoud van dit artikel.

Artikel 7

Lid 1 De CW_DomReg heeft het recht de registratie van een domeinnaam te weigeren, indien naar het redelijk oordeel van de CW_DomReg onder meer, aannemelijk is dat:

 1. De domeinnaam een door de CW_DomReg gereserveerde of van registratie uitgesloten naam is;
 2. De domeinnaam niet van de vorm <naam>.cw is,
 3. Reeds een identieke domeinnaam in het CW_Register is opgenomen, dan wel reeds een aanvraag daarvoor in behandeling is;
 4. De domeinnaam een gelijkenis vertoont met een bestaande, de zogenaamde "look-a-like";
 5. Eén of meer op het aanvraagformulier vermelde gegevens onjuist blijken te zijn;
 6. De domeinnaam niet voldoet aan de technische aspecten (zie bijlage in paragraaf 3.3);
 7. De domeinnaam een geografische aanduiding omvat, welke misverstanden kunnen oproepen, behoudens in de volgende gevallen:
  1. Namen van eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen of gerelateerd aan de naam Curacao (in welke taal dan ook) mogen alleen worden aangevraagd door officiële instantie(s) (gemachtigd door betreffende overheden) van het betreffende (ei)land;
  2. Landennamen mogen alleen door de ambassade of een consulaat van het betreffende land worden aangevraagd.
  3. De domeinnaam in strijd is met de openbare orde en /of goede zeden;
  4. De aanvraag niet binnen 14 dagen na een mededeling daartoe van de CW_DomReg voldoet aan de in de Bijlagen bij dit Reglement opgenomen technische eisen;
  5. Niet is voldaan aan de in artikel 2, 3 en 4 ten aanzien van de aan de houder gestelde eisen;
  6. De domeinnaam een algemene benaming of soortnaam is die misverstanden kan oproepen, behoudens in het geval dat bij de aanvraag een uittreksel wordt overgelegd van het Curaçaose (en voormalige Antilliaanse) merknamen Register (BIP/BIE), waaruit blijkt dat de aanvrager de naam als merk mag voeren;
  7. De domeinnaam geen directe relatie heeft met de naam van de organisatie of diens kernactiviteiten (diensten en /of taken).

Lid 2   Indien zich één der in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet zal de CW_DomReg de betrokken houder (of door de houder gemachtigde provider) zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen van haar voornemen de aanvraag voor de domeinnaam te weigeren.

Lid 3   De aanvrager heeft het recht binnen 5 werkdagen na de datum van deze mededeling gemotiveerde bezwaren tegen de voorgenomen beslissing bij de CW_DomReg in te dienen. Indien de bezwaren niet tijdig zijn ontvangen, wordt het voorgenomen besluit na bovenbedoelde 5 werkdagen definitief.

Lid 4   De CW_DomReg deelt binnen 30 dagen na ontvangst van de bezwaren haar beslissing aan de houder c.q. gemachtigde provider mee.

Artikel 8

Lid 1   De houder mag een domeinnaam slechts daadwerkelijk in gebruik nemen nadat deze is ingeschreven in het CW_Register en is opgenomen in de CW zone file, behoudens voor het opzetten (en nodige voorbereidingen) van de nameservers voor het betreffende domein.

Lid 2   Indien de aanvraag naar het redelijk oordeel van de CW_DomReg voldoet aan de bepalingen van dit Reglement, zendt de CW_DomReg aan de betrokken houder een bevestiging van registratie van de domeinnaam. De domeinnaam wordt opgenomen in het CW_Register, waarbij de in artikel 1 genoemde gegevens worden vermeld, alsmede in de CW zone file, ten gevolge waarvan de domeinnaam op het Internet bekend wordt.

Artikel 9         
De domeinnaam houder dient een wijziging van voor de betrokken domeinnaam ingeschreven gegevens zo spoedig mogelijk aan de CW_DomReg door te geven. Dit gebeurt middels het daarvoor bedoelde online formulier op www.uoc.cw/cw_registry, dat ook voor domeinnaam aanvragen gebruikt wordt (zie bijlage paragraaf 3.1).

Artikel 10       
De CW_DomReg heeft het recht de houder van een domeinnaam het gebruik daarvan te ontzeggen, door deze uit de CW Zone file te verwijderen, en de inschrijving van de domeinnaam door te halen indien na registratie naar het redelijk oordeel van de CW_DomReg vast komt te staan dat zich één der in artikel 6 genoemde omstandigheden voordoet, alsmede indien:

 • De CW_DomReg een authentiek afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis heeft ontvangen, waarbij de houder het recht op het gebruik van de domeinnaam wordt ontzegd;
 • De houder niet voldoet aan enige ingevolge dit Reglement op hem rustende verplichtingen;
 • De houder verzoekt om, of instemt met, doorhaling van de inschrijving;
 • De houder geen provider meer heeft of niet meer bestaat;
 • De inschrijving is verkregen door fraude of misleiding bij de aanvraag, dan wel doordat bij de aanvraag onjuiste gegevens zijn opgegeven.

Lid 1   Indien zich één der in artikel 10 genoemde omstandigheden voordoet zal de CW_DomReg de houder rechtstreeks (via e-mail en /of fax) op de hoogte stellen van haar voornemen het gebruik van de domeinnaam te ontzeggen en de inschrijving in het CW_Register door te halen.

Lid 2   De houder heeft het recht binnen 5 werkdagen na verzending van deze mededeling rechtstreeks gemotiveerde bezwaren bij de CW_DomReg in te dienen tegen de voorgenomen beslissing van de CW_DomReg. Indien de bezwaren niet tijdig zijn ontvangen, wordt het voorgenomen besluit na bovenbedoelde 5 werkdagen definitief.

Lid 3   De CW_DomReg deelt binnen 30 dagen na ontvangst van de bezwaren haar beslissing aan de houder (gemachtigde provider) mee.

Artikel 11

Lid 1   Indien de houder van een domeinnaam deze wenst over te dragen aan een derde moet hij een door beide partijen ondertekent verzoek indienen bij de CW_DomReg. Dit dient via de online registratieformulier te geschieden op www.uoc.cw/cw_registry.

Lid 2   Een derde kan overdracht van een domeinnaam op zijn naam bewerkstelligen tegen overlegging van een authentiek afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis waarbij is bepaald dat de domeinnaam toekomt aan die derde.

Lid 3   De toekomstige nieuwe houder moet de in artikel 2, 3 en 4 genoemde documenten overleggen.

Lid 4   De andere bepalingen van het Reglement zijn van overeenkomstige toepassing op de overdracht.

Lid 5   Een domeinnaam houder mag onder geen voorwaarde zaken drijven met een domeinnaam onder de CW domein. In geval van verkoop van een CW domeinnaam aan een derde mag de verkoopprijs niet hoger zijn dan het bedrag dat gelijkstaat aan een jaar registratie van een domeinnaam.

Artikel 12

Lid 1   Indien de houder van een domeinnaam een andere provider wenst te gaan gebruiken, moet hij tijdig een “template” per e-mail sturen (of via de website www.uoc.cw/CW_domreg) aan de CW_DomReg met het verzoek voor wijziging (“Purpose: Modify”).

Lid 2   In geval dat een domeinnaam houder vaker als 2 keer per jaar een wijziging aanvraagt, zal een extra vergoeding per daarop volgende keren gevraagd worden.

Artikel. 13      
De CW_DomReg heeft het recht dit Reglement van tijd tot tijd te wijzigen. Van dergelijke wijzigingen wordt mededeling gedaan op de Web-site en /of andere informatiebronnen van de CW_DomReg (en de ICT Services afdeling van de University of Curacao).

Artikel 14       
De CW_DomReg is niet aansprakelijk voor enige schade die de aanvrager, de houder, een gemachtigde provider of enige andere derde lijdt als gevolg van of in verband met de uitvoering of wijziging van dit Reglement.

Artikel. 15    
Een domeinnaam van het derde niveau “3-rd level” kan slechts worden gehouden door:

 • Een rechts -of natuurlijk persoon, vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede een maatschap en een vereniging van personen op voorwaarde dat hiervoor genoemde organisaties en /of entiteiten hetzij lokaal of internationaal wordt vertegenwoordigt door: een natuurlijk persoon die ingeschreven staat bij het Bevolkingsregister van Curacao of een als dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie die gevestigd is op Curacao.

Lid 1   De persoon mag bij het registreren van een domeinnaam geen zaken doen anders dan de administratieve kosten voor het registreren van een domeinnaam bij het CW_DomReg.

Lid 2   In geval van een Internationale organisatie of entiteit fungeert de lokale vertegenwoordiger alleen als tussenpersoon en kan de domeinnaam ten alle tijde door de Internationale organisatie of –entiteit opgezegd worden (eventueel door tussenkomst van de vertegenwoordiger).

Lid 1   Aanvragen voor een domeinnaam volgens artikel 15 worden slechts in behandeling genomen op voorwaarde dat de aanvraag via e-mail is ingediend, middels het daartoe door de CW_DomReg ter beschikking gestelde online aanvraagformulier (op www.uoc.cw/cw_registry), vergezeld van dan wel gevolgd door upload van een geldige identificatiebewijs van de aanvrager of vertegenwoordiger. Een kopie van dit aanvraagformulier treft u in het hoofdstuk bijlagen onder paragraaf 3.1.

Lid 2   Aanvragen voor domeinnamen kunnen op verzoek van een van de bij artikel 15 genoemde persoon of door een provider of ander instantie worden ingediend.

Artikel. 17      
Bij de aanvraag van 3-rd level domeinnamen dienen de volgende documenten te worden overgelegd. Deze kunnen bezorgd of per fax opgestuurd worden of in digitale vorm opgestuurd worden (via www.uoc.cw/CW_domreg).

 • Een recent uittreksel uit het Bevolkingsregister niet ouder dan een jaar als bevestiging van de identiteit van de houder en /of van diens vertegenwoordiger en daadwerkelijke vestiging op Curacao;
 • De door de toekomstige houder ("de aanvrager") of diens vertegenwoordiger ondertekende vrijwaringverklaring, conform het door de CW_DomReg opgestelde model (zie bijlage paragraaf 3.1).
 • In geval van Internationale aanvragen, kan dit alleen via een lokale ISP geschieden. Deze ISP blijft dan ook verantwoordelijk voor de inhoud (“content”) dat via deze domeinnaam wordt aangeboden.

Artikel 18

Lid 1 De CW_DomReg heeft het recht de registratie van een derde niveau domeinnaam te weigeren, indien naar het redelijk oordeel van de CW_DomReg onder meer artikel 7 van toepassing is met uitzondering van de daarin genoemde punten b, d, j en l.

Lid 2 De CW_DomReg heeft het recht de registratie van een derde niveau te weigeren als de domeinnaam niet van de vorm <naam>.com|net|org|edu.an is (het teken “|” staat voor “of”, dus keuze).

Lid 3   Indien zich één der in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet en /of de domeinnaam is niet van de vorm volgens lid 2 van dit artikel, zal de CW_DomReg de betrokken houder of diens vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen van haar voornemen de aanvraag voor de domeinnaam te weigeren.

Artikel. 19      
Bij aanvragen ten behoeve van internationale organisaties of entiteiten zorgt de lokale vertegenwoordiger (ISP) voor de financiële zaken zoals betalen van de jaarlijkse herregistratie, maar ook zaken zoals opheffen van een domeinnaam.

Lid 1   Indien om welke reden dan ook de naam van de lokale vertegenwoordiger moet worden veranderd, dan dient dat door de Internationale organisatie schriftelijk (per fax of mail in digitale vorm –PDF/JPEG) doorgegeven worden aan de CW_DomReg.

Artikel 20       
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de directie van de CW_DomReg (en managementteam ICT Services afdeling UoC).